هنوز در اقيانوس هستس ام به زيست -

زيستن انگل وارت ادامه می دهی

هراسم از پروراندنت نيست

ای کاش بخش انسانی وجودت

لحظه ای-

تنها لحظه ای بر می خاست

تا ببينی و بدانی

که دلم تنگ است...

اندکی دلتنگ ديدارت...

/ 0 نظر / 2 بازدید