سحر سبز شفا

در نقره فام سر انگشتانت

ميخزد...

و پر ميگيرد در اوج و فراخنای حيات

آنچنان هست را ميتراوی

ای هست محض.....

/ 0 نظر / 2 بازدید