من امشب خاليم

خالی از هر بودن و ماندن-

و يا رفتن-گسستن-دل شکستن.....

من امشب خاليم

از خواهش و رامش

خالی از هر وصل بی حاصل....

من امشب مستم از مستانه دوشين

من امشب رستم از فتانه نوشين

من امشب خاليم

خالی من اما امشبم-

از بودن و ماندن-

من امشب ميروم سر-

ميروم سر امشب اما من-

ز وصل جاودان با خويشتن بودن....

/ 0 نظر / 3 بازدید