لحظه رسيدن است انگار؛لحظه رسيدن و رها شدن..

رهايی از بود و نبود؛ببين که نور ميشوم؛استحاله ای چنين عظيم ديده ای؟

انگار نفس ميشوم...تمامی وجود من حباب نور ميشود...

يا شايد رشته ای زرين...

 

            که ميکشد بود را به هست......

/ 0 نظر / 3 بازدید