و باز باران خواهد باريد

بر خيابانهای متمدنت

ودر کوچه های مست از عطر بهارانت-

پر خواهد کشيد ياد هزار هزار بوسه

بوسه های ناب -پر تب و تاب...

باران ميبارد و آسمان سربی است

و خواهمت نهاد در حسرت

تا تب تند و آتشين رشد...............

/ 0 نظر / 2 بازدید