سفر در لحظه هايم ميدود

در حرکت شانه

در چرخش مسواک

سفر در لحظه هايم می کشد خود را

مثل سرمه

مثل سيگار

می پرد می دود می جهد.....

در لحظه هايم روز هايم

مثل يک آه...

مثل بوسه....

مثل آغوش......

/ 0 نظر / 3 بازدید