استحاله...

و من زیبا شدم،

قشنگ رقص ها!

آواز ها!

ماه از ابر عریان شد،

گنج لیموها برون رویید،

از تن سخت درخت

باد با من می رقصد،

به زیبایی...

و من زیبا تر از زیبا...

گهی با گنج لیمو ها

گهی با باد یا با ابر

گهی با ماه عریان کمی گستاخ

می رقصم...

می رقصم...

می رقصم...

 

 

 

/ 3 نظر / 14 بازدید

خوشحالم که به زیباییت آگاهی...

خوشحالم که به زیباییت آگاهی...

ماه به تو رشک میبرد.به رقص موزون قامت رعنایت...و شب سرخوش از درآغوش کشیدنت.به شب رشک میبرم...