بی اعتنا باش!

برو و تنها به رفتن بيانديش

بر ويرانه های پشت سرت

نه اشک بريز؛

ونه شمع بيافروز

به خودت انديشه کن

که پروای هيچت نيست-

پروای هيچت نيست و....

/ 0 نظر / 3 بازدید