برادرجان!

برادر جان!

چه دلتنگ باشی چه دلشاد

چه دربند باشی چه آزاد

اینجا صحبت از آزادگیست

و می دانم

که شبهایت چه تاریک است و

روزانت چونان شب؛

برادر جان!

فریاد هست و فریادرسی نیست

مشت هست و

صدا هست و

یاری گری نیست؛

صحبت از مهتاب؟

دیریست در پرده ابرست

صحبت از نور چراغ؟

هه! خنده ام میگیرد!

برادر جان!

صحبت از اعدام نور است و...

/ 0 نظر / 13 بازدید