از سرزمين لاله ها

چندان خبر نيست

از وادی پروانه ها

چندان نشانی...

از هفت شهر عشق هم نيست چندان آشنايی...

ميروم من؛

ميروم پا تا به سر-

من سر به سر

تا جشن رقص نی و خنجر...

تا شام آخر...

تا سکوت ناب بره؛

تا شنيدن-تا نگفتن؛تا دروغ !

ميروم من سر به سر

تا جشن رقص نی و خنجر....

 

/ 0 نظر / 3 بازدید