و فصلی مينويسم از مسخی زيبا؛

آبی به رنگ اقيانوس؛

استحاله ای به عظمت تاريخ؛

تاريخ بودن؛

بودن خودم و يافتن خويش راستينم!

و رودخانه ای که به دريا نرسيده؛

در آغوش زرين آفتاب رويای دريا را

به ابر ها هديه می کند؛

و باران ميشود؛

و بی پيمودن مسير مرگبار سنگلاخ

به آغوش مست و جوشان اقيانوس

می خرامد؛

بی انديشه ...

/ 0 نظر / 3 بازدید