زندگی جنون ميخواد

ميل به زيستن هم کافی نيست

جنون و شهوت زيست نيرو....

به هيچ چيز /هر چه قدر عزيز اجازه نيست که به زنگی و هست و بودن ناب من خدشه ای وارد کنه......

حتی تو............

/ 0 نظر / 3 بازدید