تويی و تنها تو

با سخاوت بی دريغ دستهايت

وجوشش بی پايان حضورت

تويی با معصوميت شيرين بوسه هايت

در واژه واژه ؛ و تک تک حرف ها...

متجلی در درخشش شور و نقره فام باران

پنهان در صراحت گستاخ جسارت...

آمده از هيچ کجايی

ره به سوی هيچ سپاری

ساکن در آنی و پيوسته جاری در لحظه ای.....

دوست دارمت بی دريغ!

 

ای هست تابان درخشناک بی کران!

دوست دارمت !از کران تا بی کران...........

/ 0 نظر / 3 بازدید