سالها درونم زيستی.

 

چون جانوری دريايی وحريص در آقيانوس بی کرانگی ام

 

من در برون تو باليدم و آسمان شدم؛

همراه خوبی نبودی؛

من به پرواز رسيدم؛

و تو هنوز اندر خم پسکوچه يک کوچه ای........

/ 0 نظر / 3 بازدید