شنبه!

آه شنبه بی پايان و سربی رنگ که حتی تنهايم نميگذارد و هيچ نميدهد و آنچه ميگيرد آغازی مسکوت است بر هفته ای که نميدانم دفترش را ورق خواهم زد يا نه.....

/ 0 نظر / 2 بازدید