ميدانم که رنگ جنونم بنفش است

ميدانم که لاله های داغ دشت وسيع هيجانم-

سرخ طلايی است

ميدانم ؛ميدانم که بودن من-

به رنگ نارنج است

ولی نميدانم پرواز چه رنگی است....

(تو چی ميگی؟)

/ 0 نظر / 2 بازدید