گاه...

 گاه درد هزار پاره ام می کند‌؛

گاه خشم اطاله ام می کند؛

و  زن بودن گاه اژدهایی است

در تعقیب خو یشتنم...

در میان تمام این طوفان

سایه ایست غرق بهت و حیرت

و سربی و سنگین می نگرد

که درد هزار پاره ام می کند

و خشم اطاله ام می کند...


/ 0 نظر / 14 بازدید