کبود بر گونه سيب ميدرخشد

سرخ بر لبانم ميسوزذ

سحر شفا در سحر انگشتانم می خزد

و تويی به رنگ مهتاب ...مهتاب ناب

و می خوانی ام به شليل خام آغوشت...

/ 0 نظر / 3 بازدید