خوش آمدی به این روزگار!

به این دیار!

که عشق را تنها

در هم آغوشی سیمهای خاردار می یابی...

/ 1 نظر / 11 بازدید
بهنامترين

زیبا ترین لحظه زندگی در خاک خوابیدن نیست اما دباره متولد شدن هم نمیتولند باشد.دوست خوبم سلام.جای سيمخوارهايتان را من هم دارم. به دست طبيب رساندم و او با يک نگاه دردناک جای سيمخاردارهايش را نشانم داد. ميدانيم چيست!دردها را همه دارند.