امروز هم نگذاشت...

امروز هم بالهای مرا گرفت؛

و من در شيزوفرنی لطيف و هزار رنگم گمان بردم که پر گشوده ام...

وديدم که در پهنه ای نقره ای ؛در نور مطلق سر می خورم؛تراشيده ميشوم؛ زيبا ميشوم...

غافل که تنها سقوطی است ...

که عاشقی هست که يارای تحملش نيست...

و پلکانی که خوشحال از جان بدر بردن از عذاب وجدان است...

و باز در حسرتم پرواز!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید