بازی یا قمار؟

بازی زیبای زندگی گاه به قماری بدل می شود؛آن هم قماری که باید تا به آخر نشست و یا برد و یا شرافتمندانه باخت...

میل به زیستن چیزی است اما جنون زیستن چیزی دیگر است؛

جنون نابی که بودنش و وسوسه در خلوتش خزیدن تنها یک نتیجه دارد:

به خود آمدن و دیدن که قرنی است زیسته ام...

/ 0 نظر / 15 بازدید