بياييد ای بی کسان و مطرود شدگان!

 

بياييد ای بی پناهان و گمشدگان!

 

ردای سرور تن پوشتان خواهد شد؛

 

نور آسمان ها با ياخته های وجودتان خواهد آميخت

 

و ماه و خورشيد با شما عهد خواهند بست!

 

زيرا که بر گزيدگانيد!

 

خداوند به شما عشق ميورزد!

 

و شما پيوسته در قلب خداونديد!

/ 0 نظر / 3 بازدید