ميروم من تا بيابان بلا

ميروم من با خزان بی حيا

ميروم من تا به ماوای جنون

ميروم افتان و خيزان من به جشن کبريا

ميروم آنجا که ميبايد نرفت...

ميروم انجا....

 

/ 0 نظر / 3 بازدید