گوش فرا دار!

ميشنوی صدای سم اسبان وحشی را

که می تازند

از دوردست

 

به دور دست

می شنوی شيهه مغرورشان را

و مقهورت می کند

رقص بی باکانه يالهاشان

دست بر سينه مينهم؛

اسبان رميده احساس

سر خوشند از رهايی

و من مست و خورسندم

از خويش بودن خويش....

/ 0 نظر / 3 بازدید