چشم ميدوزم به تاريکی

نه به سياهی به تاريکی که شکل ديگری است از نور

به تاريکی چشم ميدوزم که گذر گاه نور است و حامل راز تاريکی

در شب تاريک ايمان که پر است از ستارگان شک و ترديد گام ميزنم

يک يک اين فروزندگان کوچک ترديد به هم می پيوندند و خورشيد ميشوند و چون ميتابتد:

شب ايمان به صبح يقين ميرسد!

غوغايی آرام و همهمه ای خاموش......

در صدای بی صدا غرق ميشوم

تاريکی معرفت به نورم ميشويد

مرگ مرگ زيبا باز دل ميبرد به يغما....

/ 0 نظر / 2 بازدید