مهر بر لب

نگاه به رقص عقربکهای ساعتی چرمين

گويی چشم دوختن به صحنه های جذاب فيلمی صامت است

و تو در هيجان و تب و تاب کشف مکالمات در گيری......

/ 0 نظر / 3 بازدید