وقتی که روز شنبه-

هفته ای ميشود؛

بی پايان-

و بسته ای سيگار-

پکی ميشود-

در ثانيه-

من نيز پر ميشوم

رها از تن پرستويی-

                 

                  در باد!!!!۱

/ 0 نظر / 3 بازدید