هيچ کس نميداند

در بالهای عقاب

چه قدرسيت

ودر عناصر وجودش

 

چه شهوت نابی جوشان

هذيان قدرت نيست

که شکستن است؛گسستن است

 

و پرواز...........

/ 0 نظر / 3 بازدید