بام خانه کوتاه است

برای پريدن

پريدنی بی برگشت....

پرواز!

مرا درياب...

اينک که عرصه ام تنگ است-

مرا درياب.....

/ 0 نظر / 2 بازدید