ايمان يک موهبت است

خداوند به چشمانت نگاه ميکند و نامت را صدا ميزند!

و چه چيز در هستی من در حال تولد و تکوين است؟

چيست اين حس غريب که مهاجرت قو های وحشی و تاختن بی پروای اسبان را در من نمايش ميدهد؟

و چرا لحظه هايم پر است از من حقيقی ام ؟

توی حقيقی که از خدا خواندنت به ستوه آمده ام ؟

و چرا نامت را بر سينه ام نمينويسی؟

 

......................

نوشت:

 

يگانه!!!!!۱

 

م نمينويسی؟

...........................

...........نوشت......

/ 2 نظر / 3 بازدید
maryam

سلام...می رم بخونم!