خيلی سخت است

 

بايد گفت و دانست که نخواهند دانست

نخواهندت خواند

 

فاجعه ای در راه است

می شنوم طنين ويرانگر گامش

 

و شهوت پيوسته سوزان ويرانه خوارش....

/ 0 نظر / 3 بازدید