شايد در جايی خواندمت؛

در ازدحام قطاری زير دريا

ميان مسافران فارغ و عاشق

لابه لای سطر های خسته رمانی گنگ

 

يا در پاورقی مجله ای

در سالن زيبايی...

خواندمت در جايی

تو پيوندی غريب با کاغذ داری

شايد ميان تلی از ته سيگار

روی بريده روزنامه ای جنجالی....

خواندمت در جايی...

/ 0 نظر / 3 بازدید