همه درها...

از لای همه درها سرک میکشم

نومید و امیدوار

تنها سرک کشیدنی کافیست

تا بدانم غوغا از چیست

نومید و امیدوار سرک میکشم

ولی پشت همه درها تنها یک چیز است: مرگ

و غوغای خاموشی

حرکت نیست

عزای صداست

و سوگ آواز

ساقهای بیجان در ماتم رقصند و پاشنه ها بی هیچ شوری...

پشت همه درها تنها حرکات ناموزون صورتکهاست؛

و صوت حزن انگیز زن نما ها و مرد نماهای مفلوک و نفرت انگیز...

و رنگهای مهوعند در تب و تاب ساختگی...

و من امیدوار سرک میکشم

و نومیدانه پس می آیم؛

پشت همه درها تنها یک چیز است:  خود باختگی

/ 1 نظر / 12 بازدید
مرضيه

اين يكي خيلي تلخه نميشه با اين بدبيني گفت كه پشت همه درها ......