از آنهمه عشق

زندگيم

خالی بود

و زندگيت پر....

لبريز بود و سر ميرفت

می جوشيد و می ايستاد

از انهمه عشق هستی ات رنگين بود

و ندانستی

ای دريغ از تو!

غول کودک خصال......

/ 0 نظر / 3 بازدید