می روم...

باید از رقص هزاران کولی

به دل تار درختان رفتن

باید از شعله این آتش ناب

سر به سر تا ته دوزخ رفتن

باید از جام می اش مست شدن

باید از ساز و نی اش رقص زدن

شاید از عمق نگاهش نتوانی خواندن

شاید از بوسه سردش

بروی تا لب مرگ

باید از بند طلسمش رستن!

باید از آن دل بد دل کندن...


/ 2 نظر / 14 بازدید
فریاد

خب خوب بودش و مطمئنان باب دل مخاطبین دیگر خواهد بود...

ستاره

اینجا یادتم...بی تو , بی سوزانای سوزان پاریس پاریس نیست.باز دلت گرفته ها؟نه؟