و روز های مارچ

خيسند

و مرطوب-ودلپذير...

وصدای هزار-هزار گيتار وحشی است

که در من می پيچد؛

وامواجند در ساقهای زيبايم

که ميرقصند؛

شبهای مارچ؛

آه از اين شبهای انتظار-

انتظار انتقامی با سرانجام خزانی ناتمام!!!

در خيسی لحظه های مارچ

تن ميشويم و گيسو

پشت ديوار های نامعلوم سکوت

سکوت

سکوت...

در آرامشی مخصوص ديوانگان

به روزهای خورشيد زده آوريل

نگاه ميکنم

وخونی که ريخته ام

و شفا ميابد....

/ 0 نظر / 2 بازدید