غروب سرد-

خاکستریـ

و خيس مارچ

رهايم نمی کند

و سماجت بی بديل خاطرات

که می بارند

می کوبند

می رقصند

با جنونی جاودان

واين غروب نفرينی خيس مارچ

بيداد ميکند...بيداد....

/ 0 نظر / 3 بازدید