همیشه آسان ترین کارها در دنیا آنهایی هستند که انجام شان سخت ترینها ست! متقاعد کردن آدمها به آدم بودن، به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید
با من برقص تمام عشق را ! به تمامی برقص! از نخستین گام تا این لحظه را! چه مهم؟ بهانه ها همیشه هستند هیچ کس کامل ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 23 بازدید
آبان 91
2 پست
شهریور 91
4 پست
آبان 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
2 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
5 پست
آبان 89
3 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
3 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
7 پست
خرداد 87
9 پست
اسفند 86
7 پست
دی 86
7 پست
آذر 86
3 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
13 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
5 پست
شهریور 85
15 پست
مرداد 85
6 پست
مهر 84
3 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
15 پست
خرداد 84
6 پست
اسفند 83
89 پست
بهمن 83
2 پست
16_آذر
1 پست
پرده
1 پست
برهنه_شو
1 پست
آغوش
1 پست
عشق
2 پست
قمار
1 پست
جنون_عشق
1 پست
حسرت
1 پست
شمع
1 پست
محبوب
1 پست
شوق
1 پست
عشق_الهی
1 پست
تولد_من
1 پست
بنفشه
1 پست
خیس
1 پست
پرنده
1 پست
لب_بت_جان
1 پست
افگار
1 پست
شعار
1 پست
سانسور
1 پست
برقص
1 پست
زایش
1 پست
عمق_هستی
1 پست
زهدان
1 پست
گذشت
1 پست
سقف
1 پست